banner1

Referat - Repræsentantskabsmøde tirsdag den 24 maj 2022.

Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed af 8.12.1947

Formand Michael Nielsen havde indkaldt hermed til repræsentantskabsmøde tirsdag den 24 maj 2022 kl. 18.00 (i henhold til vedtægterne §6) i fælleshuset på Dalsgårdsvej 218, Fuglebjerg.

Dagsorden i henhold vedtægterne §5:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.
 • Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

 

REFERAT

Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24 maj 2022 kl.18 i fælleslokalerne på Dalsgårdsvej nr. 218.

 

Deltager (afdelinger):

 

Bestyrelsen: Arne H. Hansen (32), Michael Nielsen (33), Michael Hansen (2), Kirsten Berggren (ejer), Knud E. Hansen (ejer) og Kenneth Holme (ejer)

Beboerbestyrelser og valgte suppleanter: Anni Kirchhoff (25), Henny Hoffmann (31), Gitte Lind (32), Brian Frost (33) og supp. Elsebeth V. Andersen (32)   

Administration:  Claus Nielsen (Ejendomsinspektør), Gitte Mortensen (Bogholder) og Michael Sørensen (Forretningsfører).

Afbud: Bestyrelsen: Chalotte Christiansen (32)

             Beboerbestyrelsen:  Max Sørensen (2) og Jette Nielsen (34)

             Suppleant: Flemming Jensen (ejer)                  

 

Der var 14 der var mødt frem til mødet.

 

Referent: Michael Sørensen

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.
 • Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Valg af revisor
 • Eventuelt 

Ad 0) Formanden for bestyrelsen Michael Nielsen bød velkommen og gik videre til dagsorden

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Claus Nielsen som blev valgt til dirigent. Claus takkede for valget og konstateret indkaldelse jfr. mail af 22 april 2022 var indvarslet rettidigt og at fremmødte var beslutningsdygtigt.

 

Ad 2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.

Formandens beretning for året 2021 blev aflagt af Michael Nielsen uden anledning til kommentarer eller bemærkninger.  Der henvises til særskilt beretning.

Ad 3) Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

 Årsregnskab for 2021 for boligselskabet, revisionsprotokol for 2021 og budget

for 2023 blev gennemgået af forretningsfører Michael Sørensen.

 

Revisionens – underskrevet den 5. maj 2022 - gennemgang havde ikke givet anledning til forbehold eller fremhævelser. Dog var der fremhævelse om at budgettallene for 2020 og 2021 ikke var revideret.

 

Årsregnskab og revisionsprotokol var godkendt og underskrevet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 5. maj 2022.  Afdelingsregnskaber blev ikke gennemgået i detaljer.

 

Årsregnskabet udviste et underskud på 26 t.kr. og en egenkapital på 16.908 t.kr. Konstateret at der var sammenhæng mellem omkostninger og administrations-bidrag fra afdelingerne.

 

Revisionsprotokollen (page 613 til 624) beskrev revisionens arbejde samt revisionens anbefalinger – ingen kritiske - til boligselskabet. Der er anført anbefalinger fra revisionen som boligselskabet vil og skal arbejde videre med og få tilpasset de administrative forhold og procedurer hertil.

 

Årsregnskaber og revisionsprotokol for 2021 blev godkendt af repræsentants-skabet.

 

Forelæggelse af budget for 2022 indeholdte budget for administrationen og   afdelingerne, både i alt og for hver afdeling. Der er ikke indregnet huslejestigning for 2023 på nuværende grundlag og tidspunkt.

 

Budgettet viser et underskud på 783 kr. for administrationen og et resultat på 0 kr. for alle afdelingerne. Dog er der indarbejdet et underskud på 144 t.kr som afdækkes af tidligere års opsamlet resultat. Budget for 2023 for boligselskabet blev til taget til efterretning.

 

Ad 4) Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkomne forslag

Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Michael Nielsen                                       (ønsker genvalg)

Knud E. Hansen                                       (ønsker genvalg)

Chalotte Christiansen                               (ønsker ikke valg)

 

                      Bestyrelsen foreslog Elsebeth V. Andersen

 

Forespørgsel fra dirigenten om der var flere der ønskede valg, hvilket ikke var tilfældet. Der var således genvalg til ovennævnte 2 bestyrelsesmedlemmer som ønskede genvalg samt til foreslået Elsebeth V. Andersen.

                       

                      Suppleanter på valg:

Flemming Jensen                                    (ønsker genvalg)

 

                      Bestyrelsen foreslog Birgit Jørgensen (34)

 

Forespørgsel fra dirigenten om der var flere der ønskede valg, hvilket ikke var tilfældet. Der var således genvalg til ovennævnte suppleant samt til foreslået Birgit Jørgensen.

 

Bestyrelsen består herefter af: Arne H. Hansen (32), Kirsten Berggren (ejer), Kenneth Holme (ejer), Michael Hansen (2), Michael Nielsen (33), Knud E. Hansen (ejer) og Elsebeth V. Andersen (32)                                     

                      (Bestyrelsen vælger for- og næstformand på kommende bestyrelsesmøde)

                     

Suppleanterne består herefter af:  Flemming Jensen og Birgit Jørgensen

 

Ad 6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog PricewaterhouseCoopers,

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

                Revisionsfirmaet, som ikke var tilstede, blev valgt. 

 

Ad 7) Eventuelt

Arne H. Hansen (32) fremførte at afdeling 32 havde anmodet administrationen om en ”håndværker” rundtur for at besigtige forholdene i afdeling 32 for kommende vedligeholdelsesarbejde. Anmodningen indeholdte et tidspunkt uden for administrationens arbejdstid, idet afdeling 32 mente at administrationen er en servicefunktion. Dette havde administrationen besvaret med at rundturen gerne skulle være i arbejdstiden.

Bestyrelsen resoneret at punktet vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøde.

  

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Godkendt af dirigent

Fuglebjerg den 31. maj 2022

________________________________

Claus Nielsen, Ejendomsinspektør.

Godkendt af formanden

Fuglebjerg den 31. maj 2022

________________________________

Michael Nielsen, Formand