banner1

REFERAT

Repræsentantskabsmøde den 25 maj 2021 kl.18 i fælleslokalerne i Hindholmparken.

Deltager (afdeling):

Bestyrelsen: Arne H. Hansen (32), Michael Nielsen (33), Michael Hansen (2), Kirsten Berggren (ejer) og Kenneth Holme (ejer)

Beboerbestyrelser m.m.: Max Sørensen (2), Anni Kirchhoff (25), Henning Hansen (31), Gitte Lind (32), Brian Frost (33) og Ole Jørgensen (34)

Administration:  Claus Nielsen (Ejendomsinspektør), Gitte Mortensen (Bogholder) og Michael Sørensen (Forretningsfører).

Afbud: Bestyrelsen: Chalotte Christiansen (32) og Knud E. Hansen (ejer)

Referent: Michael Sørensen

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  • Valg af dirigent
  • Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.
  • Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af revisor
  • Eventuelt 

Ad 0) Formanden for bestyrelsen Michael Nielsen bød velkommen og gik videre til dagsorden

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Claus Nielsen som blev valgt til dirigent. Claus takkede for valget og konstateret indkaldelse jfr. mail af 26 april 2021 var indvarslet rettidigt og at fremmødte var beslutningsdygtigt.

Ad 2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.

Formandens beretning for året 2020 blev aflagt af Michael Nielsen uden anledning til kommentarer eller bemærkninger.  Der henvises til særskilt beretning.

Ad 3) Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

Årsregnskab for 2020 for boligselskabet, revisionsprotokol for 2020 og budget for 2022 blev gennemgået af forretningsfører Michael Sørensen.

Revisionens – underskrevet den 5. maj 2021 - gennemgang havde ikke givet anledning til forbehold eller fremhævelser. Dog var der fremhævelse om at budgettallene for 2020 og 2021 ikke var revideret. Endvidere havde revisionen ingen væsentlige kritiske bemærkninger til forvaltningsrevisionen

Årsregnskab og revisionsprotokol var godkendt og underskrevet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 5. maj 2021.  Samtlige afdelingsregnskaber blev ikke gennemgået, men oplyst at de var medbragt i godkendt og underskrevet stand til mødedeltagernes interesse og gennemgang.   

Årsregnskabet udviste et underskud på 319 kr. og en egenkapital på 16.469 t.kr. Konstateret at der var sammenhæng mellem omkostninger og administrationsbidrag fra afdelingerne.

Revisionsprotokollen (page 595 til 605) beskrev revisionens arbejde samt revisionens anbefalinger – ingen kritiske - til boligselskabet. Der er anført anbefalinger fra revisionen som boligselskabet vil og skal arbejde videre med og få tilpasset de administrative forhold og procedurer hertil.

Årsregnskab og revisionsprotokol for 2020 blev godkendt af repræsentantskabet.

Forelæggelse af budget for 2022 indeholdte budget for administrationen og   afdelingerne, både i alt og for hver afdeling.   

Budgettet indledes med en beskrivelse af budgetforudsætningerne samt konklusionen at der er indregnet en huslejestigning på 527 t.kr samlet for alle afdelinger. Svarende til cirka 100 kr. pr. lejemål pr. måned. Der redegøres for udviklingen på omkostninger til renovation som reelt, er årsagen til huslejestigningen, er steget med 55% fra 2018 til 2021.  Huslejestigningen henføres også til krav fra tilsynsførende (Næstved Kommune) og revisionen om øget henlæggelser til vedligeholdelse og henlæggelser til fraflytninger.

Budgettet viser et underskud på 161 kr. for administrationen og et resultat på 0 kr. for alle afdelingerne. Dog er der indarbejdet et underskud på 155 t.kr som afdækkes af tidligere års opsamlet resultat.

Budget for 2022 for boligselskabet blev til taget til efterretning. Med bemærkning om at afdelingens driftsbudget senere skal godkendes på afdelingsmøde/beboermøde i henhold til vedtægterne §13.

Ad 4) Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer på valg

Arne H. Hansen                                        (ønsker genvalg)

Kirsten Berggren                                      (ønsker genvalg)

Kenneth Holme                                        (ønsker genvalg)

Michael Hansen                                       (ønsker genvalg)

Forespørgsel fra dirigenten om der var flere der ønskede valg, hvilket ikke var tilfældet. Der var således genvalg til ovennævnte 4 bestyrelsesmedlemmer.

 

Suppleanter på valg

Elsebeth V. Andersen                               (ønsker genvalg)

Flemming Jensen                                    (ønsker genvalg)

Forespørgsel fra dirigenten om der var flere der ønskede valg, hvilket ikke var tilfældet. Der var således genvalg til ovennævnte 2 suppleanter.

Ad 6) Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (ønsker genvalg)

                Revisionsfirmaet, som ikke var tilstede, blev genvalgt.   

Ad 7) Eventuelt

Arne H. Hansen (32) gjorde opmærksom på at det ikke fremgik af lejekontrakterne at loftet ikke må benyttes. Claus Nielsen kunne oplyse at beboerne slet ikke må bruge loftet. I øvrigt er der møde herom i afdeling 32 onsdag den 26 maj 2021.

Der var anmodet om en præsentation ”forretningsfører”. Michael Sørensen fortalte lidt om sig selv.

 

Godkendt af dirigent

Fuglebjerg den 26. maj 2021

________________________________

Claus Nielsen, Ejendomsinspektør.