banner1

 

                                                                                                                                                                               

                                                         Vedtægter

 

                                                                for

           Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed.

 

                                  Kapitel 1

                  Navn, hjemsted og formål

 • 1. Boligorganisationens navn er Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed

        Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Næstved kommune.

          Stk.3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig egenkapital.

 • 2. Boligorganisationen har til formål at op­føre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstem­melse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

                   Stk. 2. Boligorganisationen kan ud over den i stk. 1, nævnte virksomhed udføre aktivite­ter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisatio­nen har oparbej­det.

 

Kapitale 2

Medlemskab og kapitalforhold

 

 • 3. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste:

Stk. 2 Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar af organisationens vedtægter til pågældende medlem.

 

 

 

                                  Kapitel 3

                Boligorganisationens ledelse

 

                        Repræsentantskabet

 • 4. Repræsentantskabet er boligorganisa­tio­nens øverste myndighed.

          Stk. 2. Repræsentantskabet består af boli­g­organisationens bestyrelse og  1 repræsentan­t for hver afdelingsbestyrelse, jf. §§ 10 og 13.

samt 1 repræsentant valgt af lejerne, i afdelinger uden valgt afdelingsbestyrelse.

          Stk. 3. Repræsentantskabet træffer be­slutning om:

1)      Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forret­ningsfører, herunder af en almen forret­ningsførerorganisa­tion eller et alment andelsselskab.

2)      Valg af revisor.

3)      Boligorganisationens byggepolitik.

4)      Erhvervelse eller salg af boligorganisatio­nens ejendomme.

5)      Væsentlig forandring af boligorganisatio­nens ejendomme.

6)      Grundkøb.

7)      Iværksættelse af nyt byggeri.

8)      Nedlæggelse eller salg af en afdeling.

9)      Ændring af vedtægterne.

10)    Opløsning af ­boli­gorganisationen.

Repræsentantskabet godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

          Stk. 4. Repræsentantskabet god­kender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold ved­rørende afdelingerne:

1)      Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejen­domme.

2)      Væsentlig forandring af afdelingernes ejen­domme.

3)      Grundkøb.

4)      Iværksættelse af nyt byggeri.

5)      Fælles afdelingsmøde og fælles afdelings­be­styrelse for flere afdelinger.

          Stk. 5. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de i stk. 4, nævnte områder til boligorganisa­tionens bestyrelse.

          Stk. 6. Repræsentantskabet træffer be­slutning om, hvilken vedligeholdelsesordning,

der skal gælde i de enkelte afdelinger.

          Stk. 7. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere den i stk. 4, nævnte kompetence til den enkelte afdeling (afdelings­mødet).

          Stk. 8. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af boligorganisationens bestyrelse, skal udøves af øverste myndighed.

          Stk. 9. Formanden for boligorgani­sa­tionens bestyrelse er tillige formand for repræsentant­skabet.

 • 5. Hvert år afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning ordinært repræsentant­skabsmøde. Dagsordenen for dette skal omfatte følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år.

3.      Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt fore­læggelse af budget.

4.      Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og supple­anter.

6.      Valg af revisor.

7.      Eventuelt.

          Stk. 2. Repræsentantskabet træffer på et ordi­nært repræsentantskabsmøde beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og/eller næstformand for be­styrelsen. Formand eller næstformand skal være beboer i boligorganisationen.

 • 6. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentan­ter. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræ­sentantskabsmødet samt dags­orden.

          Stk. 2. Ekstraordinært repræsentant­skabs­møde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere repræsentant­skabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25% af repræ­sen­tan­terne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmod­ning herom er modtaget. Indkaldelse til eks­traordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræ­sentantskabsmødet samt dags­orden. Når ekstraordinært repræsen­tantskabs­møde har været afholdt, kan nyt eks­traordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordi­nært repræsen­tantskabsmøde.                            

       Stk.3. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes eller kort tid derefter.

 • 7. Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabs­mødet. Forslag, der ønskes optaget på dags­ordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før det ordinære repræsen-tantskabsmøde­. Indsendte forslag skal udsendes til repræsen­tant­skabet senest 1 uge før mødet, jf. § 6, stk. 1.
 • 8. Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Herudover har medlemmer fra afde­linger med mere end 50 lejemålsenheder yderli­gere 1 stemmer, og medlemmer fra afdelinger med mere end 100 lejemålsenheder yderligere 1 stemme.
 • 9. Beslutning træffes af de tilstedeværen­de ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af repræ­sentanterne forlanger det, skal afstem­ningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentan­ter­ne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for for­slaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

          Stk. 2. For at vedtagelse af boligor­ganisa­tionens opløsning skal være gyldig, kræves endvidere, at opløsningen besluttes på afde­lingsmøder i samtlige afdelinger, og at den besluttes efter samme regler og med samme majoritet (gennemsnitsresultat af afstemningerne) som nævnt i stk. 1, 3. og 4. punktum.

          Stk. 3. Sammenlægning af afde­linger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Har boligorganisatio­nen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om, at to eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling, kan denne beslutning dog ikke om­gøres på et afdelingsmøde i en eller flere af de berørte nye afdelinger.

          Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse

                                          

 

Bestyrelsen

 • 10. Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklu­sive formanden. Repræsentantskabet væl­ger 4 med­lemmer til bestyrelsen blandt boligor­ganisa­tio­nens lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. De resterende 3 pladser vælges/udpeges af repræsentantskabet blandt kommunens borgere, som har interesse i almene boligorganisationers arbejde og administration. Kommunal repræsentation fravælges. Samtidig med valg og ud­pegning af medlemmer vælges/udpeges sup­pleanter for disse.

          Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrel­sens medlemmer skal være beboere i boligorga­nisa­tionen.

          Stk. 3. Medlemmer af kommunal­be­styrel­sen i den tilsynsførende kommune kan kun være medlem af bestyrelsen, hvis repræsen­tant­skabet har truffet beslutning om, at kommu­nal­bestyrel­sen kan udpege et eller flere med­lem­mer af boligorganisationens bestyrelse, med­mindre de pågældende som boligtagere er valgt af be­boerrepræsentanterne i den øverste myn­dighed.

          Stk. 4. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

1)      Borgmesteren i den tilsynsførende kom­mune.

2)      Rådmanden, i Københavns Kommune borgmesteren for den magistratsafdeling, hvortil tilsynet med de almene boligorga­nisationer er henlagt.

3)      Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommu­nen er henlagt.

4)      Ansatte i den del af den kommunale for­valtning, der udøver tilsynet med de alme­ne boli­gorganisationer i kommunen.

          Stk. 5. Hvert andet år afgår for­manden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samti­dig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelses­medlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller udpeget den pågældende. For kommunalbestyrelses udpegede medlemmer fin­der reglerne i lov om kommunernes styrelse anvendelse.

          Stk. 6. Afgår et bestyrelsesmedlem ind­træder den valgte/udpegede suppleant. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelses­med­lemmer og suppleanter.

          Stk. 7. Suppleanter indkaldes når 1.medlem har været fraværende i 3 på hinanden indkaldte møder.

          Stk. 8. Ved en forretningsorden træffer be­styrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

 • 11. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaf­læggelse, lejefastsættelse og den daglige ad­ministration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

          Stk. 2. Hvert år godkender bestyrel­sen års­regnskaber for boligorganisationen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendel­se af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afde­lingsmødet, jf. § 13, stk. 3. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder, jf. § 13, stk. 1. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabs­årets udløb budget for boli­g­organisationen.

          Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør. Det bestemmes ved forretningsorde­nen, hvorvidt nødvendig medhjælp for forret­ningsføreren/­direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af bestyrelsen. Dog foretages ansættel­se af inspektører for de enkelte afde­linger af bestyrelsen efter indstilling af for­retnings­føreren/direktøren.

          Stk. 4. Boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelses­medlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrel­sens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren/direktøren, hvis en sådan er ansat. Boligorganisationens bestyrelse kan meddele en forretningsførende boligorganisation fuldmagt til at forpligte boligorganisationen og de enkelte afdelinger.

 • 12 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstforman­den, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Ud over bestyrelsesmedlemmerne har tillige Suppleanter, forretningsfører, ejendomsinspektør og bogholder ad­gang til bestyrelsens møder, dog uden stem­meret.

          Stk. 2. Bestyrelsen er beslutnings­dygtig, når formanden eller næstformanden og yderli­gere mindst 3 medlemmer er til stede.

          Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstede­værende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør for­mandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.

          Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. En underskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uder efter mødets afholdelse..

                                  Kapitel 4

                       Afdelingernes ledelse

 • 13. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obliga­torisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder, efter indflytning har fundet sted. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 3, omfatte følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

3.      Behandling af eventuelt indkomne forslag.

4.      Valg af medlemmer af afdelingsbe­styr­elsen og suppleanter.

5.      Eventuelt valg af repræsentantskabsmed­lem(mer).

6.      Eventuelt.

          Stk. 2. Fremsætter mindst  50% af af­delings­mødets stemmeberettigede deltagere krav her­om, skal godkendelse af afdelingens driftsbud­get ske ved urafstemning blandt afdelingens lejere efter reglerne i § 15, stk. 3.

          Stk. 3. Afdelingsmødet kan be­slutte, at års­regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette til­fældet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afhol­des yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Af­delingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og repræsentantskabsmed­lem(mer) skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to ordinære afde­lingsmøder sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.

          Stk. 4. Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelings­mødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet.

          Stk. 5. Ekstraordinært afdelings­møde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder an­ledning til det, eller når mindst 25 pct. af hus­standene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, eller når der på et tidligere tidspunkt er truffet beslutning herom, eller når boligorga­nisationens bestyrelse anmoder afdelingsbe­styrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelings­møde skal ske med mindst 2 ugers var­sel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af boli­g­organisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt eks­traordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

          Stk. 6. Tager lejerne jf. § 15, stk. 1, 1. punk­tum, i en ny afdeling ikke inden 6 måneder efter indflytningen - om nødvendig efter opfor­dring fra boligorganisationen - initiativ til ind­kaldelse af et afdelingsmøde, påhviler det boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelings­møde. De følgende afde­lings­møder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldel­sen skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afde­lingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

 • 14. Budget for det kommende år for ved­kommende afdeling udsendes til samtlige hus­stande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabs­møde, jf. § 13, stk. 3, ud­sendes endvidere det sidst godkendte årsregn­skab.

          Stk. 2. Har afdelingsmødet be­sluttet, jf. § 13, stk. 3, at afdelingens regnskab skal forelæg­ges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samt­lige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære afdelingsmøde, hvor regn­skabet skal godkendes.

          Stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsbe­retning, skal denne ligeledes udsendes til samt­lige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet.

 • 15 Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæl­ler eller hermed sidestillede personer. Hver hus­stand har 2 stemmer uanset husstandens størrel­se. Adgang har tillige - men uden stemmeret - boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stem­meret. Boligorganisationens ledelse kan be­slutte, at andre deltager i mødet med taleret.

          Stk. 2. Enhver, der ifølge stk. 1, 1. og 3. punk­tum, har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelings­møde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag be­kendtgøres for afdelingens lejere senest 1 uge før mødet.

          Stk. 3. Afdelingsmødets beslut­ninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stem­meberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på af­delingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens lejere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stem­mer uanset størrel­se. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordi­nært, obliga­torisk afdelingsmøde.

 • 16. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbe­styrelsen skal bestå af et ulige antal medlem­mer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er lejere i afdelingen, disses ægtefæl­ler samt hermed sidestillede personer.

          Stk. 2. For så vidt angår afdelings­be­styrel­sens funktionsperiode, finder reglerne i § 10, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

 • 17. Er der i en afdeling ikke valgt af­delings­bestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse ned­lagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbe­styrelsen. Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, kan byrådet dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af byrådet blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse.

          Stk. 2. Repræsentantskabet kan efter forud­gående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at af­delingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

          Stk. 3. Afdelingen afholder rimelige ud­gifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbe­styrelsen er ulønnet.

 • 18. Afdelingsbestyrelsen godkender drifts­bud­get og årsregnskab for afdelingen.

          Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen fore­lægger drifts­budget for afdelingsmødet til godkendelse.

          Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen fore­lægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbej­der og aktiviteter i afdelingen for af­delings­mødet til godkendelse, forinden disse iværksæt­tes. Afdelingsmødet kan herunder træffe be­slutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelings­mødet samtidig tiltræder den nødvendige leje­forhøjelse. Afdelingsmødet kan endvidere træffe beslutning om beboernes ret til at udføre for­bed­ringer m.v. af boligerne ud over den fast­satte positivliste, jf. § 69 og § 70 i lov om almene boliger m.v.

          Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivi­tet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens lejere, hvis mindst 50 pct. af afde­lingsmødets stemmeberet­ti­gede deltagere fremsætter krav herom.

          Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gen­nemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

          Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husor­den for afdelingen.

          Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til boligorganisationens ledelse.

          Stk. 8. Afdelingsmødet kan beslutte at uddele­gere afdelingsbestyrelsens og afdelings­mødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

          Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

          Stk. 10. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der henhører under afdelingsbestyrelsen, skal træf­fes ved urafstemning blandt afdelingens lejere efter reglerne i § 15, stk. 3.

          Stk. 11. Boligorganisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktio­ner.

          Stk. 12. Afdelingsbestyrelsen kan i en for­retningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Kapitel 5

Valg af revisor

 • 19. Boligorganisationens og dens afde­lingers regnskaber revideres af en statsautoriseret/regi­streret revisor, der vælges på repræsentantskabs­mødet. Revisor afgår hvert år, medmindre ved­kommen­de genvælges.

Kapitel 6

Årsregnskab

 • 20. Regnskabsåret for boligorganisatio­nen og dens afdelinger er kalenderåret.

          Stk. 2. Årsregnskabet består af særskilte regn­skaber for boligorganisationen og dens enkelte afdelinger.

 • 21. Hvis der er ansat forretningsfører/­direktør, forelægger denne udkast til Årsregnskabet for bestyrelsen.

          Stk. 2. Det vedtagne regnskab under­skrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Er for­retningsfører/direktør ansat, underskriver denne også regnskabet.

 • 22. Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beret­ning og udskrift af revisionspro­tokol indsendes til kommunalbestyrelsen, jf. § 1, stk. 2, til gen­nemgang senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsmaterialet skal lige­ledes indsendes til Landsbyggefonden.

                Kapitel 7

                           Likvidation m.v.

 • 23. Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligor­ganisationer.

Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.

 

                                            Vedtaget af boligorganisationens repræsentant­skab

Foranstående vedtægter bekræftes gældende

                                     

Fuglebjerg, den 21. februar 2019

Formand:___________________________________  

                              Axel Hansen 

­­

Næstformand:_______________________________                                       

                            Kirsten Berggren

Forretningsfører:_____________________________

                                  Flemming Carlson